AGRO Perlit – Perlit pro zemědělství

Pomocná půdní látka.Agro loho

Číslo  rozhodnutí o registraci : 2117

Expandovaný perlit AGRO (v textu dále jen Agroperlit) je tepelně zpracovaná hornina vulkanického původu. Pro svou nízkou objemovou hmotnost a velké množství kapilárních pórů se používá k vylehčování půdy. Zadržuje vodu a v ni rozpustné živiny. Svými vlastnostmi zaručuje dobré podmínky pro rychlé a rovnoměrné zakořeňování řízků a klíčení semen. Agroperlit není obohacený živinami.

Chemické a fyzikální vlastnosti

vlhkost max. 2,0 % obsah částic pod 1,0 mm max. 30,0 %
PH 6.0 – 8,0 1,0 až 4,0 mm min.  70,0 %
hmotnost max. 200 kg/m3 nad 4,0 mm max. 10,0 %
Obsah rizikových prvků  splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, chrom 100, měď 100, molybden 5, nikl 50, zinek 300.

 

Rozsah a způsob použití

Užívá se k zakořeňování řízků a pro výsev větších semen květin a zelenin. Agroperlit po nařízkování řízků či výsevu semen udržujte ve vlhkém stavu. Po ujmutí řízků či vzejití výsevů začněte ihned s pravidelným přihnojováním. Vypěstovanou sadbu přesaďte do předem připraveného substrátu vhodného pro použitou sadbu. Při přípravě substrátu na výsev nebo množení se používá v poměru 1:3, tj. 1 díl Agroperlitu a 3 díly vhodného substrátu.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zachovávejte běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Při práci v uzavřených prostorách je potřebné chránit oči ochrannými brýlemi a dýchací ústrojí respirátorem nebo rouškou. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení očí hrozí poškrábání povrchu oka – proto oči nemněte, ale vypláchněte oční vodou. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody. Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména alergických reakcích vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování

Skladujte v suchých skladech v původních obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů od těchto přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek se dodává balený

Velikost balení:
a) 125 l papírový pytel
b) 10 l PE pytel

Doba použitelnosti: 3 roky při dodržení podmínek skladování

Datum výroby

Tuto pomocnou látku je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů